Impuls Muziekonderwijs

Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie konden basisscholen investeren in meer en beter muziekonderwijs. Deze subsidieregeling viel onder het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Helaas is deze extra financiële ondersteuning niet meer beschikbaar. Wel zien we dat veel scholen bereid zijn om vanuit de eigen middelen te investeren in muziekonderwijs. Dit is een ontwikkeling die wij van harte toejuichen!

Wij ondersteunen steeds meer basisscholen bij het realiseren van goed en gevarieerd muziekonderwijs. Met onze methode ondersteunen we de leerkrachten en dragen we bij aan een lagere werkdruk. Onze methode is gebaseerd op een tweewekelijks patroon: In de eerste week geeft een vakspecialist een les aan de klas en in de tweede week geeft de groepsleerkracht zelf een muziekles.

Veel leerkrachten ervaren een drempel om met hun leerlingen muziek te maken. Als de groepsleerkracht een actieve, participerende rol heeft tijdens de muzieklessen van de vakspecialist, neemt de competentie van de groepsleerkracht toe en zal de drempel lager worden. De muziekles van de vakspecialist is tegelijkertijd de voorbereiding voor de muziekles die de groepsleerkracht zelf gaat geven. De groepsleerkracht ontvangt van ons een duidelijke lesbeschrijving en alle benodigde materialen om zelf een goede muziekles te geven.

De groepsleerkracht heeft een mediërende rol en een voorbeeldfunctie naar zijn/haar leerlingen. Op deze wijze fungeert de leerkracht als rolmodel. Dat maakt de sociale context breder en steviger, waardoor het leerresultaat hoger is. Op die manier vindt de muzikale ontwikkeling van de leerlingen en de leerkrachten op natuurlijke wijze plaats op de plek waar wij denken dat deze het meest krachtig is: in de klas en met elkaar!

21st Century Skills & Muziekonderwijs

21e eeuwse vaardigheden zijn 11 competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving. Kennisnet heeft hier een handig model over samengesteld. De vaardigheden die benoemd worden zijn niet nieuw, maar vormen wel een brede ondersteuning van kwalitatief en betekenisvol onderwijs. Tijdens onze muzieklessen werken we (haast ongemerkt) aan het verwerven van 9 van de 11 competenties! We hebben de competenties die tijdens onze muzieklessen aan bod komen in het model hieronder van een kleurtje voorzien:

Leerlijn Muziek

Methode BasisschoolMuziek.nl

De methode van BasisschoolMuziek.nl is gebaseerd op de SLO doorgaande leerlijn muziek. Hierin zijn voor alle groepen in de basisschool (streef-) competenties benoemd. BasisschoolMuziek.nl werkt aan het behalen van deze competenties en op een aantal onderdelen bieden we zelfs een rijker aanbod met meer ervaringen en belevingen dan de uitgangspunten van de door de SLO benoemde competenties:

SLO competenties einde van de basisschoolperiode:

Oriënteren:

 • De leerling kan betekenis geven aan muziek uit verschillende tijden, stijlen en culturen, kan kennis nemen van betekenissen die anderen daar aan geven (waaronder de componist of uitvoerder) en kan deze aan die van hemzelf spiegelen.

Onderzoeken:

 • De leerling kan gericht luisteren naar muziek uit verschillende tijden, stijlen en culturen, en kan daarin de klank-, vorm- en betekenisaspecten herkennen en benoemen.
 • De leerling kan klank-, vorm- en/of betekenisaspecten van muziek in zijn composities verwerken en daarbij de vormprincipes herhaling, contrast en variatie toepassen.
 • De leerling kan zijn muzikale ideeën vormgeven en uitvoeren met behulp van zijn stem, (school)instrumentarium, (muziek)technologie en beweging .
 • De leerling kan zijn composities noteren en reproduceren met behulp van picturale en grafische notatievormen.

Uitvoeren:

 • De leerling kan (zelfstandig, zuiver, helder gearticuleerd en met expressie) liederen en canons zingen, al dan niet met begeleiding.
 • De leerling kan zelfstandig, ritmisch en in de maat, eenvoudige ritmische en melodische (begeleidings)patronen en speelstukken uitvoeren, zowel een- als meerstemmig, en kan daarbij reageren op (lied)leidingsgebaren.
 • De leerling kan alleen en in groepsverband bestaande, eenvoudig grafisch en traditioneel genoteerde composities zowel auditief volgen als uitvoeren.
 • De leerling kent de namen en speelwijzen van het schoolinstrumentarium en die van het pop- en (Westerse) klassieke instrumentarium.
 • De leerling kan (alleen en in groepsverband) een eigen idee of bestaande compositie uitvoeren en presenteren aan anderen en doet dat met overtuiging.

Evalueren:

 • De leerling kan overwogen keuzes maken voor zijn composities en die communiceren met anderen.
 • De leerling kan constructieve feedback geven.
 • De leerling staat open voor feedback en kan die eventueel verwerken in het eigen werk(proces).
 • De leerling heeft enige kennis van en inzicht in de betekenis die muziek heeft voor het dagelijks leven van mensen van vroeger en nu, zoals feesten, verdriet, massamedia en beïnvloeding van gedrag.